Onderwijsinspectie
 

Onderwijsinspectie

Binnen SOPOH bewaken wij als scholen, samen met ons schoolbestuur, ook de kwaliteit van ons onderwijs. SOPOH bestaat uit 20 basisscholen, deze scholen werken samen in leergroepen van ongeveer 5 scholen. Elke leergroep voert ieder jaar een audit uit op twee collegascholen. Deze audit is vergelijkbaar met een bezoek van de onderwijsinspectie. Zo houden we elkaar scherp, maar bovenal... blijven we leren van en met elkaar.
De onderwijsinspectie is een overheidsinstantie die controleert of de kwaliteit van het onderwijs goed is en of de regels nageleefd worden. De inspectie van het onderwijs bezoekt scholen, voert er een kwaliteitsonderzoek uit en evalueert de uitkomst met de schoolleiding en het schoolbestuur.
Rol van de onderwijsinspectie

De traditionele rol van de onderwijsinspectie die scholen bezoeken en daarop thema onderzoeken of het onderwijs op orde is, is veranderd. De rol van het schoolbestuur die met de onderwijsinspectie in gesprek gaat en samen bekijkt of de kwaliteit op orde is, is veel belangrijker geworden.

 

 

 

Bestuursinspectie bezoek mei 2019

Het meest recente inspectiebezoek, het zogenaamde bestuursinspectiebezoek, dateert van mei 2019.


Op 6 mei 2019 heeft er een bestuursinspectie onderzoekplaatsgevonden. Onderdeel van het inspectiebezoek was een gesprek met een aantal scholen, waaronder de Optimist. De Optimist werd bevraagd over de ‘Kwaliteitszorg’. Door middel van het lezen van documenten, door de Optimist aangedragen, en een gesprek met de directeur is de conclusie gesteld dat de kwaliteitszorg op de Optimist voldoende is.

 

De inspectie geeft slechts drie gradaties: goed, voldoende of zwak (onvoldoende). Hoewel we gaan voor ‘goed’ als ambitie, heeft het krijgen van goed natuurlijk ook te maken als het onderzoek ook op de Optimist zelf had plaatsgevonden. Maar, als we het inspectieverslaggedeelte lezen dat gaat over de Optimist, dan vervult een gevoel van trots ons wederom…

 

Citaat uit de rapportage van de onderwijsinspectie:

 

'Hoe kan het onderwijs nog beter?' als drijfveer
De kwaliteitszorg op De Optimist is beoordeeld als voldoende. De directie zorgt er samen met het managementteam voor dat de school continu in ontwikkeling is en het onderwijs steeds beter wordt. De focus ligt hierbij op het leren van de leerlingen en het zogenaamde ‘leren zichtbaar maken’. Er worden verschillende instrumenten gebruikt om de kwaliteit van de school in beeld te brengen, waaronder een kijkwijzer voor het didactisch handelen. De school heeft over het lesgeven afspraken gemaakt, resulterend in het Optimistlesmodel, zodat iedere leraar weet waaraan een goede les moet voldoen. Daarnaast bespreekt men met elkaar de resultaten van de leerlingen, waarbij gekeken wordt naar de groei die leerlingen doormaken en de invloed die de leraar daarop heeft (gehad). Omdat dit een gezamenlijk proces is, wordt er duidelijk met en van elkaar geleerd. De directie is momenteel bezig om dit leren van elkaar verder te ontwikkelen via een methodiek waarbij leraren onder andere systematisch samen lessen voorbereiden.

 

 

Wij bewaken onze eigen kwaliteit

Jaarlijks maken we op de Optimist rapportages van de opbrengsten ('leerresultaten') van de school. Deze documenten worden 'Schoolzelfevaluatie' genoemd. Deze schoolzelfevaluaties worden besproken in het team en in de leergroep van directeuren van SOPOH scholen. Ook met het Bestuur wordt deze evaluatie besproken. Zo houden we zicht op waar we voor bezig zijn: de ontwikkeling van de kinderen.

 

Onafhankelijke website: scholen op de kaart

Op de website scholen op de kaart kunt u alle basisscholen in Hoofddorp, of bijvoorbeeld alleen in de wijk Floriande met elkaar vergelijken. Ook de schoolkaart van de Optimist is daar te vinden. Het geeft veel inzicht in de opbrengsten (leerresultaten en uitstroom), de tevredenheid (van ouders en leerlingen) en andere belangrijke data.

 

Maar... eigenlijk is er maar een echte vergelijking: u kunt het beste de school zelf bezoeken en ervaren wat het met u doet, hoe de sfeer is of... andere ouders spreken die al kinderen naar school laten gaan.