Klachtenregeling
 

Klachtenregeling

Onderwijsinstellingen zijn (sinds 1998) verplicht om een klachtenregeling ter beschikking te stellen. 
Wat houdt de klachtenregeling onderwijs in, wat doen contactpersonen en wanneer komt de externe vertrouwenspersoon in beeld? 
Ook de SOPOH, waar OBS de Optimist deel vanuit maakt,  beschikt over een dergelijke regeling. Deze voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten ter bevordering van een veilig schoolklimaat.

Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar kunnen ook gaan over gedragingen en beslissingen.De regeling is er voor zowel leerlingen en hun ouders als personeelsleden van de school.

 

Het aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie zijn de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld. Alle scholen die onder SOPOH vallen beschikken over contactpersonen, op onze school is dat Marianne Spaan, leerkracht van groep 5B. Zij is het eerste aanspreekpunt. Zij zorgt voor de eerste opvang, kan zo nodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, neemt contact op met de ouder(s) en zorgt voor een goede nazorg.

Om deze taken goed te kunnen vervullen, hebben de contactpersonen een speciale training gehad.

 

De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt.

Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachten-commissie. Tevens  begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent zonodig bijstand bij het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviestaak aan het bevoegd gezag over de te nemen besluiten.

 

Tot slot is er de mogelijkheid om een klacht die binnen de klachtenregeling valt voor te leggen aan een onafhankelijke commissie.  SOPOH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie in Utrecht. Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart de klacht gegrond of ongegrond en adviseert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen.

 

De externe vertrouwenspersoon van SOPOH is Bernadette Hes. Zij is mediator en heeft ervaring en deskundigheid op het terrein van klachtenbehandeling.

U kunt haar telefonisch of per email bereiken.

 

T +31 (0)6 255 84 58 - E bernadettehes@gmail.com